Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Αρχή

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χειρουργικές Επιστήμες» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 144 τ.Α’). Τη διοικητική στήριξη του ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε κοινές θεματικές των Χειρουργικών Επιστημών, με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος, στις καινοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών, στη μελέτη και θεραπεία των παθήσεων των Χειρουργικών Επιστημών και την ερευνητική μεθοδολογία. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα σε θεμελιώδη, αλλά και νεωτερικά πεδία των Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές μονάδες της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην χώρα μας και διεθνώς.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ):
  • Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences)
  • Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences) με κατεύθυνση «Χειρουργική»
  • Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences) με κατεύθυνση «Ορθοπεδική»

ανάπτυξη από το Eργαστήριο Βιοπληροφορικής by kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019