Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
12/05/2023 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2023-2024
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Πληροφορίες - διαδικασία αιτήσεων

Εισακτέοι
Στο Π.Μ.Σ. «Χειρουργικές Επιστήμες» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και Τμημάτων και Τμημάτων Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τελειόφοιτους που δεν έχουν πάρει ακόμα το πτυχίο τους πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.) στο Π.Μ.Σ. Χειρουργικών Επιστημών καθορίζεται στους 25 ανά έτος. Λόγω της φύσης του Π.Μ.Σ. «Χειρουργικών Επιστημών» (σεμινάρια και εργαστηριακές ασκήσεις) ο μέγιστος αριθμός Μ.Φ. ανά διδάσκοντα της Ιατρικής Σχολής είναι περίπου 1:1, καθώς οι διδάσκοντες συμμετέχουν και σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής πέραν των υποχρεώσεων τους στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής.

Η αναλογία προπτυχιακών προς τον μέγιστο αριθμό Μ.Φ. στην Ιατρική Σχολή δεν υπερβαίνει το 3 προς 1. Η αναλογία μεγίστου αριθμού Μ.Φ. προς τους διδάσκοντες του τμήματος είναι περίπου 3 προς 1. Οι ανωτέρω αναλογίες αναφέρονται στα εγκεκριμένα Π.Μ.Σ. από τη Συνέλευση της Σχολής μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019.

Διαδικασία επιλογής
Το Π.Μ.Σ. «Χειρουργικές Επιστήμες» διοργανώνει διαδικασία επιλογής κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. κατά το εαρινό εξάμηνο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
 • Aίτηση συμμετοχής
 • Aντίγραφο Πτυχίου ή ΠτυχίωνκαιΠιστοποιητικό Ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για πτυχιούχους ΑΕΙ τουΕξωτερικού
 • Πιστοποιητικό Σπουδώνμε αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 • Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικάοι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνικήδραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας
 • Πιστοποιητικό ΞένηςΓλώσσας σε επίπεδοτουλάχιστον Β2 και
 • 2 Συστατικές Επιστολές
Οι νέοι Μ.Φ. επιλέγονται επί τη βάσει των κατωτέρω κριτηρίων:
 • ο βαθμός του πτυχίου
 • η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Χειρουργικές Επιστήμες»
 • η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • η αξιολόγηση συστατικών επιστολών
 • η επαρκής γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και
 • η επίδοση στην προσωπική συνέντευξη.
Η αξιολόγηση για την αποδοχή Μ.Φ. στο Πρόγραμμα γίνεται από Επιτροπή Επιλογής με τουλάχιστον 5 μέλη, η οποία συγκροτείται από τη Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Οι υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα καλούνται σε συνέντευξη. Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές του υποψηφίου ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αυτών μπορεί να είναι παρόντες και διδάσκοντες του Προγράμματος που δεν είναι μέλη της Επιτροπής Επιλογής, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους υποψηφίους.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Σ.Ε. καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων με βάση τη σειρά κατάταξης. Ένσταση κατά του συγκεκριμένου πίνακα µπορεί να γίνει µέσα σε 7 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. «Χειρουργικές Επιστήμες» κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση της Σχολής. Τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής των Μ.Φ. αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Διαδικασία Εγγραφής
Οι εγγραφές των Μ.Φ. στο Πρόγραμμα διεξάγονται το Σεπτέμβρη. Οι Μ.Φ. έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με πλήρως αιτιολογημένη αίτησή τους,πριν την έναρξη των μαθημάτων του Α εξαμήνου, αναστολή φοίτησης για ένα έτος. Τα αιτήματα αναστολής εγκρίνονται η απορρίπτονται από τη Συνέλευση έπειτα από εισήγηση της ΣΕ και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (θέματα υγείας). Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα αναμένεται να είναι πλήρους και αποκλειστικής φοίτησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Χειρουργικές Επιστήμες».

ανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος