Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
25/04/2024 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2024-2025
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Πολιτική ποιότητας / Quality policy

ΠεριγραφέςSSC101 - Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναλύονται τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τη προσωπικότητα του σύγχρονου χειρουργού για να μπορεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Έμπειροι διδάσκοντες παρουσιάζουν σύγχρονα συστήματα εκτίμησης του χειρουργικού κινδύνου και τονίζεται η σημασία της σωστής εκτίμησης και προεγχειρητικής βελτίωσης των ηλικιωμένων χειρουργικών ασθενών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσίαση του ορθού τρόπου ενημέρωσης των ασθενών πριν από μια χειρουργική επέμβαση το οποίο αποτελεί θέμα με μεγάλη βιοηθική σημασία και σημαντικές ιατρονομικές προεκτάσεις. Στο μάθημα θα παρουσιαστεί ο σωστός τρόπος συγγραφής πρακτικού χειρουργικών επεμβάσεων και των κοινών μετεγχειρητικών οδηγιών καθώς και οι αρχές της αποτελεσματικής μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται οι γενικές και ειδικές επιπλοκές των επεμβάσεων γενικής χειρουργικής και αγγειοχειρουργικής καθώς και βασικά στοιχεία για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

SSC102 - Γενική Τραυματολογία
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τις βασικές εκείνες γνώσεις που απαιτούνται, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να καταστούν επαρκείς στην παροχή ουσιαστικής και υψηλής ποιότητας αντιμετώπισης σ’ έναν τραυματία στο πλαίσιο του νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, θα εξοικειωθούν με θέματα που σχετίζονται με την αιμοδυναμική σταθεροποίηση, αλλά και την υποστήριξη των υπόλοιπων ζωτικών σημείων. Επιπροσθέτως, οι γνώσεις επί της διαχείρισης ιδιαίτερων πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και καταστάσεων θα επιτρέψουν στους φοιτητές να αναπτύξουν ή και να συμπληρώσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αποκλίνουσες από το συνηθισμένο καταστάσεις, ώστε τελικά να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον πάσχοντα.

SSC103 - Χειρουργικές Λοιμώξεις
Ζωτική επιταγή για την επιτυχή πορεία και άσκηση οποιουδήποτε χειρουργού – ανεξαρτήτως ειδικότητας - είναι η δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης, ταυτοποίησης και αντιμετώπισης μιας λοίμωξης χειρουργικής φύσης. Οι χειρουργικές λοιμώξεις αποτελούν πεδίο εφαρμογής συνδυασμού πολύπλευρων ιατρικών γνώσεων, τόσο σε βασικό όσο και σε κλινικό επίπεδο, και καθιστούν απαραίτητη τη συνεργασία μεταξύ κλινικών κι εργαστηριακών ειδικοτήτων. Στο συγκεκριμένο μάθημα εξειδικευμένοι γιατροί αναπτύσσουν τις αρχές διάγνωσης και θεραπείας χειρουργικών λοιμώξεων ανά ανατομική περιοχή και σύστημα, αλλά και τους παράγοντες εκείνους που δύνανται να καταστήσουν το άτομο ευάλωτο σε λοιμώξεις τέτοιας φύσεως.

SSC104 - Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ηγηθούν ή να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών, να γνωρίζουν τα στατιστικά εργαλεία με τα οποία αναλύονται οι ερευνητικές μελέτες και να αξιολογούν κριτικά τις δημοσιευμένες εργασίες. Το μάθημα ξεκινά με ανασκόπηση των βασικών εννοιών και μεθόδων της Βιοστατιστικής ώστε να εμπεδωθούν ή/και συμπληρωθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν σε προπτυχιακό επίπεδο. Έπειτα, αναπτύσσονται οι ερευνητικοί σχεδιασμοί, τόσο για μελέτες παρατήρησης όσο και για παρεμβατικές και πειραματικές μελέτες, και εξηγούνται οι μέθοδοι καθορισμού του μεγέθους δείγματος και της στατιστικής ισχύος της μελέτης και η επιλογή των κατάλληλων στατιστικών μέτρων συσχέτισης ή επίδρασης ανά ερευνητικό σχέδιο. Καλύπτονται μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, ποσοτικών δεδομένων και δεδομένων χρόνων-μέχρι-την-έκβαση (time-to-event data). Διδάσκονται τα βασικά μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης (γραμμική, λογιστική, Cox) με έμφαση στους τρόπους χρήσης τους, τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τέλος, το μάθημα καλύπτει βασικές έννοιες και τεχνικές δευτερογενούς σύνθεσης και μετα-ανάλυσης των αποτελεσμάτων ανεξάρτητων μελετών. 

SSC105 - Ειδική Τραυματολογία Ι (Γεν. Χειρουργική / Α-Χ)
Αναπτύσσονται στοιχεία βιομηχανικής, παθοφυσιολογίας και αντιμετώπισης των ειδικών τραυμάτων κατά ανατομικές περιοχές και όργανα. Παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος εκτίμησης της βαρύτητας και η ορθή αντιμετώπιση με βάση τις ενδείξεις. O στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθεί ο φοιτητής την αξία της έγκαιρης και ορθής διάγνωσης των ειδικών κακώσεων με τη χρήση καταλλήλων διαγνωστικών μεθόδων, να συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις των ειδικών κακώσεων στην πρόγνωση και ποιότητα ζωής των ασθενών και να έχει υπόψη του τις αρχές αντιμετώπισης του τραύματος από διάφορες ειδικότητες.

SSC106 - Ειδική Τραυματολογία ΙΙ (Ορθοπαιδική)
Στόχος του μαθήματος είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής να αποκτήσει ανώτερο επίπεδο γνώσεων στην αντιμετώπιση του τραυματία ασθενή και να του προσφέρει προηγμένο γνωστικό υπόβαθρο στην πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του τραυματία και του πολυτραυματία, τα συστήματα αντιμετώπισης του τραύματος, την αντιμετώπιση του τραύματος ειδικών πληθυσμιακών ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι κτλ. Κατά την διάρκεια του μεταπτυχιακού μαθήματος θα διδαχθούν οι αρχές τις οστεοσύνθεσης των καταγμάτων και σύγχρονοι τρόποι αναγνώρισης και αντιμετώπισης των επιπλοκών του ορθοπεδικού τραύματος. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση του απαιτούμενου γνωστικού επιπέδου για την δόκιμη και επιτυχή ενσωμάτωση του φοιτητή στο απαιτητικό περιβάλλον της Νοσοκομειακής Ορθοπεδικής Ιατρικής και η εισαγωγή του φοιτητή στην ακαδημαϊκή ορθοπεδική έρευνα.

SSC107 - Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού
Η ενδελεχής γνώση της χειρουργικής ανατομίας του μυοσκελετικού συστήματος και των σχετιζόμενων νευραγγειακών δομών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την υψηλής ποιότητα άσκηση της Ορθοπεδικής. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των αρχών της Χειρουργικής Ανατομίας της Ορθοπεδικής Χειρουργικής, η εμπέδωση από τον φοιτητή των ανατομικών σχέσεων κατά τη διάρκεια των χειρουργικών προσπελάσεων, αλλά και η εμβάθυνση στο ανατομικό υπόστρωμα των επιπλοκών που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια αυτών των επεμβάσεων. Η ευρεία χρήση των αρθροσκοπικών τεχνικών επιβάλλει την καλή γνώση της «αρθροσκοπικής ανατομίας» από ένα σύγχρονο ορθοπεδικό χειρουργό και αποτελεί έναν από τους επιμέρους στόχους του μαθήματος που επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονων και διαδραστικών εκπαιδευτικών εργαλείων.

SSC108 - Χειρουργικές Ανατομία Κοιλιάς
Η σημασία της Χειρουργικής Ανατομίας της Κοιλιάς ως μάθημα ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Χειρουργικές Επιστήμες είναι προφανής. Στόχος είναι η συσχέτιση των γνώσεων της Περιγραφικής και της Τοπογραφικής Ανατομίας με τις αρχές της Χειρουργικής Ανατομίας, συγκεκριμένων περιοχών της κοιλιακής κοιλότητας. Πέραν των σχέσεων των ανατομικών δομών που αναγνωρίζονται στα διάφορα στάδια των χειρουργικών επεμβάσεων, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατανόηση του ανατομικού υπόβαθρου των επιπλοκών που σχετίζονται με τις επεμβάσεις αυτές, καθώς και τις λειτουργικές συνέπειες που πιθανόν τις συνοδεύουν, εμπεριέχοντας συνεπώς και τα απαραίτητα στοιχεία Κλινικής Ανατομίας. Επιπροσθέτως, οι διαφορετικές προσεγγίσεις (ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά/ρομποτικά) μιας ανατομικής περιοχής προϋποθέτουν τη γνώση των αντίστοιχων ανατομικών οπτικών από την πλευρά του χειρουργού στη σύγχρονη εποχή. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αυτών επιτυγχάνεται με τη χρήση νεωτερικών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η διαδραστική οργάνωση των διαλέξεων, η τρισδιάστατη απεικόνιση, η προβολή βίντεο κτλ.

SSC201 - Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
Στόχος του μαθήματος είναι η σταδιακή μύηση των φοιτητών στις έννοιες και τις αξίες της ομαδικής διαχείρισης του χειρουργικού ασθενούς από διάφορες ειδικότητες. Έτσι, το λόγο αναλαμβάνουν ικανοί και έμπειροι ιατροί, μη χειρουργικών ειδικοτήτων, που θα αναπτύξουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναγνωριστούν και θα αντιμετωπιστούν εγκαίρως και με τον καλύτερο τρόπο οι συν-νοσηρότητες ενός πάσχοντος, ώστε αυτός να μπορεί να κριθεί χειρουργήσιμος. Κατά αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται τα εχέγγυα που θα απαιτηθούν για την ασφαλή είσοδο και έξοδο του ασθενούς από τη χειρουργική αίθουσα, αλλά και για την όσο το δυνατόν ομαλή πορεία κατά τη μετεγχειρητική περίοδο.

SSC202 - Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων
Το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων συνολικά 15 ΔΩ, στα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα εκτεθούν και θα εκπαιδευτούν σε μια σειρά επεμβατικών ιατρικών πράξεων, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη γνώση και εφόδιο για την αντιμετώπιση επειγόντων και μη, συμβαμάτων. Τα συμβάματα αυτά περιλαμβάνουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται από την πλευρά της ομάδας αντιμετώπισης σύνθετες κλινικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, την ταχεία εξασφάλιση της βατότητάς του αεραγωγού, την τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα (σωλήνας Bullau), την τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα, τη διενέργεια διαγνωστικής περιτοναϊκής πλύσης (DPL) κτλ.

SSC203 - Γενική - Περιοχική Αναισθησία & Μετεγχειριτική Αναγλησία - Ανάνηψη
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναπτυχθούν  γενικά θέματα που αφορούν το χειρουργικό ασθενή όπως ο προεγχειρητικός έλεγχος και η βελτιστοποίηση, οι ενδείξεις οι αντενδείξεις και οι επιπλοκές των τεχνικών της γενικής και περιοχικής αναισθησίας, η περιεγχειρητική διαχείριση των υγρών και η αιμοδυναμική παρακολούθηση των ασθενών, η μετεγχειρητική αναλγησία και συχνές μετεγχειρητικές επιπλοκές. Ιδιαίτερο αντικείμενο αποτελεί η αιμόσταση και οι διαταραχές της στον πολυτραυματία, καθώς αποτελεί κεφάλαιο με έντονο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον.

SSC204 - Ο Χειρουργικός Ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ
Η  ενότητα  αυτή αποσκοπεί στην  εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις   βασικές αρχές αντιμετώπισης του  βαρέως πάσχοντος χειρουργικού ασθενή. Συγκεκριμένα   θα αναπτυχθούν  οι    βασικές  αρχές αντιμετώπισης   χειρουργικών ασθενων με αιμοδυναμική αστάθεια   και οξεία  αναπνευστική ανεπάρκεια  , οi  βασικές αρχές  μετάγγισης  αίματος και παραγώγων και η  αντιμετώπιση ειδικών  κλινικών καταστάσεων  που χρήζουν εντατικής παρακολούθησης και  αντιμετώπισης.  

SSC205 - Επαγγελματική Ανάπτυξη στις Χειρουργικές Επιστήμες
Προσφέρονται οι βασικές πληροφορίες και αναπτύσσονται δεξιότητες οι οποίες είναι μη κλινικές, αλλά αποδεδειγμένα σημαντικές στην εκπαίδευση των σύγχρονων ιατρών. Η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, η υποστήριξη των συναδέλφων, η προστασία της ποιότητας της εργασίας, αλλά και η συναίσθηση και επίγνωση του περιβάλλοντος αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη του σύγχρονου χειρουργού. Έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας η οποία είναι θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ασφαλούς κλινικής πράξης καθώς και οι αρχές και οι κανόνες της ομαδικής εργασίας και των δυσχερειών οι οποίες είναι συνυφασμένες με αυτήν. Αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επιτυχούς διδασκαλίας, αναγνωρίζοντας ότι ο ιατρός έχει ρόλο εκπαιδευτή από τα πρώτα στάδια της καριέρας του. Στα πλαίσια των ικανοτήτων επικοινωνίας διδάσκεται ο ορθός τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και ανακοίνωσης δυσάρεστων νέων στους ασθενείς και το περιβάλλον τους. Γίνεται αναφορά σε σημαντικά προβλήματα της επαγγελματικής ζωής των ιατρών όπως είναι το εργασιακό άγχος και το σύνδρομο burn out, οι διακρίσεις, οι ανισότητες, ο εκφοβισμός (bullying) και παρουσιάζονται στοιχεία ιατρονομικών ζητημάτων της καθημερινής κλινικής πράξης.

SSC206 - Εργαστήριο Απεικόνισης Κοιλιάς
Στις διδακτικές ώρες της ομάδας απεικονιστικής διάγνωσης, καλύπτονται οξείες καταστάσεις και χρόνια νοσήματα της κοιλιακής χώρας.

Στις καταστάσεις που καλούνται οι χειρουργοί να αντιμετωπίσουν στα επείγοντα, περιλαμβάνονται βασικές γνώσεις σε απλές ακτινογραφίες σε ενήλικες-οδηγός επιβίωσης για χειρουργούς, η οξεία κοιλία σε παιδιά και εφήβους, το οξύ άλγος του δεξιού υποχονδρίου και του επιγαστρίου, η ισχαιμία του εντέρου και οι τραυματικές κακώσεις. Στην ως άνω ενότητα, θα δοθεί έμφαση στον αλγόριθμο ιατρικής απεικόνισης βάσει ενδείξεων. Συνεπώς, θα γίνει προσέγγιση ως προς την αρχική απεικονιστική εξέταση που απαιτείται για την πιθανή διάγνωση καθώς και ως προς την εξέταση εκλογής, θα τονισθούν αρχές ακτινοπροστασίας και οι ενδείξεις για επεμβατικές ακτινολογικές πράξεις. Επιπλέον θα δοθούν συστήματα κατάταξης που διακρίνουν τις περιπτώσεις που απαιτούν συντηρητική θεραπεία από τις περιπτώσεις που έχουν ένδειξη και άμεση χειρουργική επέμβαση.

Στις χρόνιες παθήσεις, περιλαμβάνονται ο καρκίνος του ορθού, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου και οι νεοπλασίες ήπατος και παγκρέατος. Στην ενότητα αυτή, θα γίνει προσέγγιση στο διαγνωστικό αλγόριθμο με βάση την εξέταση που έχει τη μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια. Θα δοθεί έμφαση στο συνδυασμό περισσότερων μεθόδων για την καλύτερη δυνατή διάγνωση ενώ θα δοθούν και οι νεώτερες εξελίξεις στους απεικονιστικούς βιοδείκτες και στο ρόλο της απεικόνισης στην ιατρική ακριβείας.

SSC207 - Eλάχιστες Επεμβατικές Τεχνικές στην Ορθοπεδική
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή του μεταπτυχιακού φοιτητή στην σύγχρονη πραγματικότητα της Ορθοπεδικής η οποία απαιτεί ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική με σεβασμό στην βιολογία και τις ανατομικές δομές και ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του τελικού λειτουργικού αποτελέσματος. Ο φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί τις βασικές αρχές, ενδείξεις, αντενδείξεις, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα και επιπλοκές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στα πεδία ορθοπεδικής του τραύματος, της χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, της αντικατάστασης των μεγάλων αρθρώσεων, της παιδιατρικής ορθοπεδικής και της ογκολογίας. Επίσης ο φοιτητής θα έρθει σε επαφή με τις έννοιες της διεγχειρητικής ακτινοσκόπησης και της ασφάλειας κατά την διενέργεια ορθοπεδικών επεμβάσεων.

SSC208 - Κλινικο-παθολογοανατομικές συζητήσεις στην Ογκολογία της Κοιλιάς
Η σύγχρονη αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων όπως ογκολόγων, παθολογοανατόμων, χειρουργών, ακτινολόγων κτλ (multidisciplinary team MDT). Η μύηση του φοιτητή στην ολιστική προσέγγιση του καρκίνου από τη σύγχρονη Ιατρική αποτελεί τον βασικό εκπαιδευτικό στόχο του μαθήματος αυτού. Ένας κλινικός γιατρός (ογκολόγος) κι ένας εργαστηριακός (παθολογοανατόμος) συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευόμενους για τις σημαντικότερες νεοπλασίες της κοιλιάς. Ένας άλλος σημαντικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις αρχές και τεχνικές μοριακής βιολογίας που αποτελούν σήμερα ισχυρά όπλα, όχι μόνο για τη διάγνωση, αλλά κυρίως για την ταυτοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των όγκων τα οποία καθορίζουν εν πολλοίς και τις στοχευμένες θεραπείες.

ανάπτυξη από Μιχάλης Καλοχριστιανάκης, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος