Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
12/05/2023 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2023-2024
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Πίνακας Μαθήματων

κωδικόςΤίτλος μαθήματος Υποχρεωτικό / Επιλογής ECTS Χειρουργική
κατεύθυνση
Ορθοπαιδική
κατεύθυνση
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
SSC101 Αρχές των Χειρουργικών επιστημών Y 4 Y Y
SSC102 Γενική Τραυματολογία Y 6 Y Y
SSC103 Χειρουργικές Λοιμώξεις Y 4 Y Y
SSC104 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική Y 5 Y Y
SSC105 Ειδική Τραυματολογία Ι (Γεν. Χειρουργική / Α-Χ) E 6 Y E
SSC106 Ειδική Τραυματολογία ΙΙ (Ορθοπαιδική) Ε 6 Ε Y
SSC107 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού Ε 5 Ε Y
SSC108 Χειρουργικές Ανατομία Κοιλιάς E 5 Y E
Σύνολο εξαμήνου: 30
κωδικόςΤίτλος μαθήματος Υποχρεωτικό / Επιλογής ECTS Χειρουργική
κατεύθυνση
Ορθοπαιδική
κατεύθυνση
B' ΕΞΑΜΗΝΟ
SSC201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς Y 5 Y Y
SSC202 Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων Y 6 Y Y
SSC203 Γενική - Περιοχική Αναισθησία & Μετεγχειριτική Αναγλησία - Ανάνηψη Y 4 Y Y
SSC204 Ο Χειρουργικός Ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ Y 5 Y Y
SSC205 Επαγγελματική Ανάπτυξη στις Χειρουργικές Επιστήμες Y 5 Y Y
SSC206 Εργαστήριο Απεικόνισης Κοιλιάς E 5 E E
SSC207 Eλάχιστες Επεμβατικές Τεχνικές στην Ορθοπεδική Ε 5 Ε Y
SSC208 Κλινικο-παθολογοανατομικές συζητήσεις στην Ογκολογία της Κοιλιάς E 5 Y E
Σύνολο εξαμήνου: 30

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Χειρουργικές Επιστήμες ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του Δ.Μ.Σ ο Μ.Φ. πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) από την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS που κατανέμεται ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30.

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική. Η φοίτηση στο πρόγραμμα γίνεται με την τήρηση της αλληλουχίας των εξαμήνων. Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορούν να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Δεν προβλέπεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Ως Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική αφού ορισμένες εκ των διαλέξεων από διδάσκοντες της αλλοδαπής θα πραγματοποιούνται στην αγγλική. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με τη φυσική παρουσία των Μ.Φ. και των διδασκόντων (δια ζώσης) είτε με την φυσική παρουσία των ΜΦ και τη διαδικτυακή παρουσία του διδάσκοντα (έως 30% των συνολικών ωρών του προγράμματος).

Σε περίπτωση αποτυχίας ο Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί άλλη μια φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο Μ.Φ. εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση της Σχολής. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (Ν. 4485/17, αρθρ. 34, παρ. 6).

ανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος