Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
15 Οκτ 2020
Πίνακας επιτυχόντων 2020

16 Απρ 2020
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2020-2021

28 Noε 2019
Νέες σελίδες υπενθύμισης συνθηματικού για φοιτητές και διδάσκοντες

27 Σεπτ 2019
Πίνακας επιτυχόντων 2019

2 Σεπτ 2019
Πρόγραμμα μαθηματών του ΠΜΣ
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Διoίκηση

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» αρμόδια όργανα είναι συντονιστική επιτροπή:
  • Γεώργιος Κοντάκης, Καθηγητής Ορθοπεδικής (Δ/ντής Σπουδών)
  • Ιωάννης Τσιαούσης, Αν. Καθηγητής Ανατομίας (Αναπλ. Δ/ντής Σπουδών)
  • Εμμανουήλ Χρυσός, Καθηγητής Χειρουργικής
  • Κων/νος Λασιθιωτάκης, Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής
  • Θεόδωρος Τοσουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Ορθοπεδικής
  • Μέλη της Επιτροπής Επιλογής είναι τα μέλη της Σ.Ε.
Ο Διευθυντής Σπουδών εκλέγεται απότη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ως ορίζει ο νόμος 4485/2017, άρθρ. 31, παρ. 8, είναι μέλος της Σ.Ε. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • συγκαλεί την Σ.Ε. και την Ολομέλεια του Προγράμματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει τωνεργασιών τους,
  • εισηγείται στη Συνέλευση της Σχολής για ταθέματα της αρμοδιότητάς του και της Σ.Ε.για τα οποία δεναπαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο
  • μεριμνά για την εφαρμογήτων αποφάσεων της Συνέλευσης της Σχολής και της Σ.Ε.
  • κατ’εξουσιοδότηση της Σ.Ε. ή της Συνέλευσης της Σχολής συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από 5 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ως ορίζει ο νόμος 4485/2017, άρθρ.31, παρ.5. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος.

O Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών εκλέγεται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Διευθυντή Σπουδών.

Η Ολομέλεια αποτελείται από το σύνολο των διδασκόντων του Προγράμματος ανεξαρτήτως Τμήματος ή Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχονται. Συνέρχεται μετά από απόφαση της Σ.Ε. για την προώθηση της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης των μελών του Προγράμματος. Εξετάζει, μελετά καιπαρακολουθεί την εύρυθμη και επιτυχή λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών. Δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του ΠΜΣ να εκφράσουν τις απόψεις τους και να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση του Προγράμματος. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται υπόψη κατά τις συνεδριάσεις της Σ.Ε., η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο για να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της Σχολής σχετικά με το Πρόγραμμα.

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΔΕ, 20/04/2019

ανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019